ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Support

For all your support questions

 Sales

For all your sales questions

 VPSSLIM SALES

VPSSLIM SALES

 VPSSLIM SUPPORT

VPSSLIM SUPPORT

 Finance

Questions regarding your invoices or services

 NOC

This department is for all your urgent tasks which need instant support

 Legal

For all your legal enquiries, please use this e-mail address.